Bezpečná hřiště a sportoviště

Resortní vyhlášky a doporučení

Státní zdravotní ústav vydal (2020) v působnosti rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR Metodické doporučení k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže – SPRÁVNÁ PRAXE BEZPEČNÉHO PROVOZU VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) (SZÚ/ 06868/2020) - Zde (popřípadě v jiném vydání stejný text Zde).

Ministerstvo školství a mládeže ČR vydalo (2007) ve svém věstníku Metodickou informaci k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách (č. j. 26 721/2007-1). Jeho znění je Zde .

Oba citované dokumenty uvádějí základní principy k zajištění správného provozu dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a obdobných zařízeních. Jejich součástí je pravidelná nezávislá technická kontrola, prováděná nezávislou třetí stranou.

Správná praxe pro bezpečný provoz

Překlikněte prosím SEM.

Nezávislá kontrola

Pro herní a sportovní prvky dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení bylo vydáno velké množství technických norem. Revidovaná ČSN EN 1176-7 (2020) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz specificky problematiku nezávislosti a nestrannosti kontrol zmiňuje, k tomu krátký rozklad Zde.

Tématu se před časem věnovala i Odborná sekce infrastruktury kvality Rady kvality České republiky, složená z nominovaných zástupců – odborníků z různých zainteresovaných stran ČR ve vztahu k technickým normám, posuzování shody, akreditaci, metrologii, dozoru nad trhem apod., zahrnujících státní správu, veřejné a příspěvkové organizace, zkušebny, profesní asociace, spotřebitelské organizace aj.  Přijala DOPORUČENÍ k zajišťování kontrol zařízení hřišť, sportovišť apod., je k dispozici Zde.

Odpovědnost za provoz dětský hřišť- právní rozbor

Kdo nese odpovědnost za provozování dětského hřiště či obdobného veřejně přístupného zařízení? Vzhledem k příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně § 2924 a násl., je to provozovatel či vlastník zařízení, kdo odpovídá tzv. generálně. Více v právní analýze Zde. Právní názor k uvedenému článku OZ včetně pramenů je shrnut Zde.

Článek v odborném tisku

Časopis Moderní obec publikoval v dubnu 2014 článek, který vysvětluje principy odpovědnosti za provoz hřišť, sportovišť aj. veřejných zařízení. K dispozici je Zde.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů