Bezpečná hřiště a sportoviště

Nezávislost inspekcí veřejných zařízení, odpovědnost za újmy, rizika porušení hospodářské soutěže

Pro herní a sportovní prvky dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení bylo vydáno velké množství technických norem. Revidovaná ČSN EN 1176-7 (2020) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz specificky vymezuje problematiku nezávislosti a nestrannosti inspekcí; k tomu krátký rozklad Zde.

Téma nezávislosti inspekcí velmi souvisí s odpovědností za újmy, způsobené uživatelům veřejného zařízení špatně vedeným provozem takového zařízení. Jedná se o velmi komplexní záležitost. Provozovatelům doporučujeme, aby se seznámili se stanoviskem Kabinetu pro standardizaci (2022), které se tématem, podrobně zabývá - Zde. Advokátní kancelář pro nás zpracovala právní názor (2022), který je ostatně i přílohou právě zmíněného stanoviska Kabinetu, a který je samostatně vystaven Zde.

K příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně § 2924 a násl. ve vztahu k odpovědnosti za provoz jsme se věnovali ve stručném rozkladu, který dáváme k dispozici Zde. A konečně, vymezení nezávislosti inspekcí se před časem věnovala i Odborná sekce infrastruktury kvality Rady kvality České republiky, složená z nominovaných zástupců – odborníků z různých zainteresovaných stran ČR ve vztahu k technickým normám, posuzování shody, akreditaci, metrologii, dozoru nad trhem apod., zahrnujících státní správu, veřejné a příspěvkové organizace, zkušebny, profesní asociace, spotřebitelské organizace aj. Sekce přijala DOPORUČENÍ k zajišťování kontrol zařízení hřišť, sportovišť apod. a je k dispozici Zde.

Související dokumenty

Resortní vyhlášky a doporučení

Státní zdravotní ústav vydal (2020) v působnosti rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR Metodické doporučení k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže – SPRÁVNÁ PRAXE BEZPEČNÉHO PROVOZU VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) (SZÚ/ 06868/2020) - Zde (popřípadě v jiném vydání stejný text Zde).

Ministerstvo školství a mládeže ČR vydalo (2007) ve svém věstníku Metodickou informaci k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách (č. j. 26 721/2007-1). Jeho znění je Zde .

Oba citované dokumenty uvádějí základní principy k zajištění správného provozu dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a obdobných zařízeních. Jejich součástí je pravidelná nezávislá technická kontrola, prováděná nezávislou třetí stranou.

Správná praxe pro bezpečný provoz

Překlikněte prosím SEM.

Článek v odborném tisku

Provádění inspekcí a souvisejícím problematikám se příležitostně věnuje Časopis Moderní obec. V roce 2021 publikoval článek, který v kopii vystavujeme Zde, článek z r. 2014 je k dispozici Zde.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů